Privacy Statement

Nyenrode Business Universiteit hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Er is aandacht voor informatiebeveiliging en privacybescherming binnen alle Nyenrode Business Universiteit processen en activiteiten. Het kader voor de beleidsbepaling is tot stand gekomen op basis van juridische eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en (ICT) kwaliteitsmanagement standaarden.

Algemeen uitgangspunt

Nyenrode Business Universiteit verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden en op basis van een wettelijke grondslag. De verwerking van persoonsgegevens van de student, medewerker of andere betrokkenen gebeurt op de minst ingrijpende wijze en staat in redelijke verhouding tot de beoogde doeleinden. Nyenrode Business Universiteit heeft haar (ICT) bedrijfsprocessen en onderwijslogistiek dusdanig ingericht dat de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens continu wordt geoptimaliseerd. Hierbij wordt gelet op een goede balans tussen privacy, functionaliteit en veiligheid.

Op deze pagina omschrijft Nyenrode Business Universiteit hoe zij omgaat met persoonsgegevens van bezoekers van haar website (www.nyenrode.nl). Voor meer informatie over de bescherming van privacy bij andere gegevensverwerkingen door Nyenrode Business Universiteit, zie onder meer het privacy beleid voor studenten en deelnemers.

Het College van Bestuur (CvB) van Universiteit Nyenrode B.V. (Nyenrode Business Universiteit) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. Dit houdt in dat het CvB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Nyenrode Business Universiteit is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Nyenrode Business Universiteit is gevestigd aan straatweg 25, 3621 BG te Breukelen. Ons postadres is Postbus 130, 3620 AC te Breukelen. Bij vragen stuurt u een e-mail naar dataprotectionofficer@nyenrode.nl.

 

Persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze waarop je gebruikmaakt van de websites en daaraan gekoppelde applicaties en formulieren:

 • naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
 • contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats;
 • taalvoorkeur;
 • LinkedIn URL;
 • financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, creditcardnummer, btw nummer;
 • opleidingsniveau, werkervaring, werkgever, functietitel;
 • motivatiebrief, cijferlijst en curriculum vitae;
 • dieetwensen; en
 • digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, bezochte webpagina’s, IP-adres, MAC-adres, cookie-inhoud, referrer-URL, klik- en surfgedrag en apparaat gegevens.

 

Doeleinden en grondslagen

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening, in het kader van onderwijs en onderzoek. Ook moeten wij voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die via de website van Nyenrode Business Universiteit worden verzameld, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor een opleiding;
 • informeren over opleidingen en activiteiten van NBU;
 • toesturen van nieuwsbrieven, brochures of andere elektronische berichten;
 • ondersteuning bij oriëntatie studiekeuze;
 • studiebegeleiding;
 • administratie van inschrijving en innen (college)gelden;
 • het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van onderwijs- en informatievoorzieningen en rankings en accreditaties;
 • samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • beveiligen en verbeteren van de website;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • interne controle en bedrijfsbeveiliging; en
 • uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Nyenrode Business Universiteit verwerkt gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of sluiting van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nyenrode Business Universiteit rust; en
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Externe partijen

 

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer wetgeving dat van Nyenrode Business Universiteit vereist en/ of er een verwerkingsovereenkomst is tussen Nyenrode Business Universiteit en de externe partij(en). Te allen tijde geldt dat Nyenrode Business Universiteit consistentie nastreeft in de doelstelling waarmee de gegevens zijn verkregen en het gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Op de website van de NBU staan links naar andere (externe) websites. Nyenrode Business Universiteit is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid op dergelijke websites. Wij raden onze gebruikers aan zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy statement heeft uitsluitend betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen Nyenrode Business Universiteit en derde partijen, waaronder sociale medianetwerken en/of advertentienetwerken, cookies plaatsen op uw computer, telefoon of tablet. Deze netwerken kunnen hiermee uw internetgedrag zien en gebruiken voor eigen doeleinden. Zie het hoofdstuk Cookies voor meer informatie hierover.

 

Internationale doorgifte

Nyenrode Business Universiteit probeert uw gegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken door uw gegevens zoveel mogelijk op een server in de Europese Unie op te slaan. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als (sub-)verwerkers buiten de Europese Unie gevestigd zijn. In dergelijke situaties zorgen wij voor een passende waarborg die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming biedt voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Nyenrode Business Universiteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Sommige persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht voor een bepaalde tijd bewaard worden.

 

Cookies

 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacy beleid van deze derde partijen.

Wij gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën van LinkedIn op onze website, zodat wij op LinkedIn advertenties kunnen tonen. Ook tonen wij video’s op onze website die embedded zijn vanuit YouTube. Wanneer u deze video’s bekijkt kan YouTube cookies en/of vergelijkbare technologieën plaatsen en daarmee uw persoonsgegevens verwerken. YouTube is onderdeel van Google. Wij plaatsen ook scripts op onze website van Google en Optimonk voor het personaliseren van de website. Elke verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn, Google of Optimonk is gebaseerd op jouw toestemming. Nyenrode Business Universiteit heeft geen controle over hoe deze partijen uw persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over de cookies die gebruikt worden en de mogelijke (persoons)gegevens die daarmee worden verzameld, verwijzen wij u naar de informatie op de betreffende website: LinkedIn | Google |  Optimonk. Houd er rekening mee dat deze informatie regelmatig kan worden geactualiseerd.

 

 

Uw rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht van informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen; organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en
 • recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons bereiken via de hieronder genoemde contactgegevens. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Nyenrode Business Universiteit mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Nyenrode Business Universiteit stelt u hiervan op de hoogte. U heeft ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop Nyenrode Business Universiteit uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Contact

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via dataprotectionofficer@nyenrode.nl. Wij helpen u graag verder.

Dit privacy statement is geactualiseerd op 7 maart 2024