Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen staan voor je klaar bij vragen, problemen of twijfels over (wetenschappelijke) integriteit en ongewenste omgangsvormen. Vertrouwenspersonen zijn klankbord, adviseur, begeleider en verwijzer. Ze zijn getraind om integriteitsvraagstukken te behandelen en medewerkers te ondersteunen als zich ongewenste omgangsvormen voordoen. Zij beschikken over een luisterend oor en kunnen je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en objectief. Ze hebben een geheimhoudingsplicht, dus wat je zegt blijft vertrouwelijk. Heb je een vraag of wil je je ei kwijt: loop even binnen, bel of mail. De vertrouwenspersonen zorgen voor een vertrouwelijke omgeving!

Integriteit

Bij integriteitsvraagstukken kan je denken aan bijvoorbeeld belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, omgaan met vertrouwelijke informatie of financiële schendingen. De vertrouwenspersonen kunnen het volgende bieden:

 • informeren over de regels, procedures en afspraken
 • opvang en een luisterend oor bieden
 • meedenken over integriteitdilemma’s
 • adviseren hoe je om kan gaan met bepaalde kennis over of vermoeden van een integriteitschending in de organisatie
 • aanhoren van een medewerker wiens integriteit in het geding is en advies geven over hoe daarmee om te gaan
 • ondersteunen als een medewerker een melding wil doen

Ongewenste omgangsvormen

Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of agressie/geweld. In deze gevallen kunnen de vertrouwenspersonen het volgende bieden:

 • een luisterend oor
 • meedenken en adviseren
 • opvang verzorgen
 • een gesprek organiseren met bijvoorbeeld een onafhankelijke derde of een manager
 • verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties (indien gewenst)
 • ondersteunen van een medewerker als die een klacht rond ongewenste omgangsvormen wil indienen bij de klachtencommissie

Wetenschappelijke integriteit

Met vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit kan je terecht bij de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Zijn taak is om als eerste aanspreekpunt en raadsman op te treden indien iemand van mening is dat de Wetenschappelijke Integriteit van een lid van de faculty van Nyenrode Business Universiteit in het geding is en daarover een klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit overweegt in te dienen. De vertrouwenspersoon probeert, als hij daartoe mogelijkheden ziet, te bemiddelen. Is daarvoor geen mogelijkheid, dan zal de Vertrouwenspersoon de klacht in kaart brengen en eventueel bijdragen leveren aan het formuleren van de klacht. 

Vertrouwenspersonen

Drs. Laurien Kooij

Studycoach
Rozentuin

Cees Hilkman

Programma-manager

Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

PROCEDURE ONGEWENST GEDRAG & INTEGRITEIT