Henk Kievit benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship en Ecosystems

1 maart 2022
Onderzoek

Henk Kievit is per 1 maart 2022 benoemd tot hoogleraar Entrepreneurship en Ecosystems aan Nyenrode Business Universiteit. Binnen zijn leerstoel verricht Kievit vanuit meerdere invalshoeken onderzoek naar ondernemend gedrag als noodzakelijke voorwaarde voor (regionale) samenwerking binnen ecosystemen. Hij onderzoekt hoe door deze ondernemendheid in samenwerking meervoudige waardencreatie (welvaart én welzijn in de samenleving) kan worden gerealiseerd bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Kievit behaalde zijn masterdiploma agrarische economie aan de Wageningen Universiteit en deed promotieonderzoek op Nyenrode naar Social Venturing Entrepreneurship, dat hij in 2011 succesvol verdedigde. Hij is vanaf 2006 verbonden aan Nyenrode, waarvan sinds 2012 als directeur van het faculteitscentrum voor Entrepreneurship, Governance en Stewardship. Daarnaast is hij directeur van de Nyenrode (executive) MBA programma’s.

Maatschappelijke waardencreatie 

Henk Kievit wil vanuit zijn leerstoel een betekenisvolle bijdrage leveren, die volgens hem goed past bij de huidige tijdsgeest: “Ondernemerschap is de ziel van elke onderneming. Het is de creatieve bron van energie, visie en doorzettingsvermogen om richtingbepalende keuzes te maken in organisaties. Voor de huidige transities in onze samenleving is een mentaliteit en gedrag van ondernemerschap nodig. Dit stimuleert ondernemendheid in samenwerkingen, waarbij maatschappelijke waardencreatie voorop staat. Het is een inspirerende uitdaging om te onderzoeken welke rol  ondernemerschap speelt als kwaliteit binnen zowel publieke- als private netwerken van organisaties die een gezamenlijke oplossing realiseren.”

Ondernemende aanpak 

Kievit stelt dat de grote complexe transitievraagstukken (energie, landbouw, innovatie clusters, gezonde voeding en zorg, circulaire economie, digitale transformatie) in de samenleving om een ondernemende oplossing vragen: “De grote vraag is hoe het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die complexe vraagstukken binnen publiek-private netwerken gezamenlijk oppakken. In de oplossingsaanpak van dergelijke maatschappelijke opgaven ligt het accent op de ondernemendheid. Die ondernemende aanpak overschrijdt organisatiegrenzen en zoekt naar ondernemende ‘orchestrators’ om binnen een netwerk van publieke en private organisaties oplossingen te bedenken en nieuwe verdienmodellen te realiseren.”

Ecosystemen voor meervoudige waardencreatie 

De huidige tijd vraagt om een andere manier om maatschappelijke vraagstukken op te lossen, geeft Henk Kievit aan: “In het verleden zijn grote vraagstukken aangepakt vanuit een coöperatieve ondernemerschapshouding. Dit resulteerde in Nederland uiteindelijk in grote coöperatieve ondernemingen die georganiseerd waren om elk één gezamenlijk belang te dienen van een regionaal netwerk. De huidige grote maatschappelijke vraagstukken zijn organisatie-overstijgend. Bij het oplossen daarvan dienen een veelvoud van belangen in gezamenlijkheid coöperatief te worden georganiseerd. Dit organiseren van regionale netwerken wordt ook wel het ontwikkelen van ecosystemen genoemd, met nieuwe modellen van waardecreatie. Alle betrokken partijen moeten hierbij ondernemerschap tonen. Deze inclusieve ondernemendheid is nodig om bij de grotere maatschappelijke opgaven op gebied van transities innovatieve kansen te benutten om in gezamenlijkheid meervoudige waardecreatie te realiseren.”

Serving society 

Kievit richt zich met zijn onderzoeksprojecten op het verder verbinden van wetenschap, onderwijs en praktijk. Zijn leerstoel zal nauw samenwerken met de kennisagenda van het lectoraat Dienstbaar Organiseren aan de Christelijke Hogeschool Ede in de Foodvalley regio.

“Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is het bijdragen aan de missie van Nyenrode; serving society by shaping responsible leaders. Daarbij wil ik verschillende onderzoeksmethoden en studies combineren om de oordeelsvorming en ondernemend gedrag van professionals verder aan te scherpen en daarvoor handvatten te bieden in de dagelijkse praktijk.” 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.