Fiscale winstbepaling voor controllers en accountants

Breukelen
1 dag
16.00 - 19.30 uur
Nederlands
€ 395
3 uren

Actualiteit

In de praktijk klinkt regelmatig de roep om afstemming van de fiscale jaarcijfers op de commerciële jaarrekening.
De gedachte van meer aansluiting is zonder meer legitiem, al is het maar met het oog op de administratieve lastenverlichting.
En bovendien: de winst volgens de jaarrekening heeft raakvlakken met de fiscale winst. Maar er zijn ook wezenlijke verschillen.
De (semi)permanente verschillen tussen beide jaarcijfers zijn in beginsel niet overbrugbaar, maar voor de tijdelijke verschillen kan dat anders zijn.
Het is evenwel de vraag of de fiscale en commerciële vermogens- en winstbepaling voldoende tot elkaar kunnen komen. Om daar beter zicht op te krijgen, is naast kennis van de jaarverslaggeving ook kennis van de fiscale winstbepaling en de fiscale balans van belang. Welke uitgangspunten gelden daarbij, wat is de functie van de fiscale balans en waarin verschilt de winstbepaling van die in de jaarrekening?
Het belang van deze en soortgelijke vragen neemt de laatste tijd alleen maar toe door uiteenlopende ontwikkelingen op diverse vlakken. Daarbij valt de toenemende complexiteit op. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van omvangrijke uitgaven voor verduurzaming en de energietransitie. Of aan het effect van die ontwikkelingen op de waarde van activa. Is afwaardering fiscaal dan mogelijk? Maar ook de impact van de coronacrisis bijvoorbeeld, roept vragen op over de vorming van voorzieningen, het afwaarderen van activa en de verwerking van herfinancieringen. Daar bovenop komen de nieuwe wet- en regelgeving met vergaande consequenties voor bedrijven. Zo vragen de grote financiële belangen door renteaftrekbeperkingen en beperkingen van de verliescompensatie voor de vennootschapsbelasting in de praktijk om meer inzicht in het fiscale winstbegrip. De impact op de liquiditeitsbegroting kan groot zijn!
 • Interactief
 • Praktijkgericht
 • Top spreker vanuit de business

Fiscale winstbepaling

De Hoge Raad heeft in de afgelopen decennia diverse handvatten gegeven voor de toerekening van baten en lasten in de tijd. Maar wat betekent dat concreet voor fiscale activa en passiva? Welke  richtlijnen zijn voor de praktijk beschikbaar om daar goed mee om te gaan? Op deze en soortgelijk vragen zal tijdens de cursus uitgebreid worden ingegaan. Omdat je vanuit de accountancy affiniteit  hebt met jaarwinstbepaling, staat verdieping tijdens de cursus centraal. Diverse fiscale leerstukken passeren daarbij de revue, zoals waarderen, afwaarderen en samenhangend waarderen van  vermogens-bestanddelen, het mogen of moeten verantwoorden van baten en lasten en het vormen van voorzieningen en reserves.
Je wordt daarbij van harte uitgenodigd tijdens de cursus jouw praktijkervaringen in te brengen.

Spreker

 • prof. dr. Allard Lubbers, Hoogleraar Belastingrecht Universiteit Leiden en partner opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma

Inhoud

De fiscale winstbepaling vraagt om een verdieping in de onderwerpen:

 • De verhouding tussen totaalwinst en jaarwinst.
 • Inzicht in fiscale regels rond de toerekening van baten en lasten.
 • Hoe ver reikt de vrijheid van goed koopmansgebruik voor bedrijven en waar liggen de grenzen?
 • Op welke manier grijpen wettelijke bepalingen in op de winstbepaling volgens goed koopmansgebruik?
 • Wat is de ruimte om na de Corona-crisis de fiscale kansen en mogelijkheden te vergroten?
 • Wat is de impact van de verliescompensatie op de acute belastingschuld?
 • Welke mogelijkheden bestaan er om fouten uit het verleden te herstellen?
 • Praktijkervaringen.

Doelstelling

Vanuit een theoretische analyse neemt professor Lubbers je mee met zijn vertaling voor de praktijk. Daardoor heb je zicht op de mogelijkheden en de onmogelijkheden om binnen de fiscale winstbepaling de fiscale kansen en mogelijkheden te benutten. Daarbij kun je benoemen welke voorwaarden daarbij van belang zijn. 

Voor wie?

Accountants, controllers, financials, CFO’s, bestuurders, fiscalisten, advocaten, adviseurs, commissarissen, bedrijfseconomen en andere financieel professionals die behoefte hebben aan verdieping over het onderwerp fiscale winstbepaling.

Kosten

De prijs van deze investering bedraagt: € 395,- en is inclusief literatuur en catering. Na het volgen van deze cursus ontvang je 3 PE-uren.