Leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg

Breukelen
18 januari 2024
6 modules van ieder 2 dagen
Nederlands
€ 12.200 (vrij van BTW)

De zorgsector staat voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod.

Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat als:

 • Voorkomen, zoals zorgpreventie, tijdige signalering, voorzieningen in de wijk
 • Verplaatsen, denk aan dichter bij huis
 • Vervangen, bijvoorbeeld Health

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving. Samenwerking met het sociale domein en woningbouwverenigingen intensiveert. Particuliere ouderenzorg en mantelzorg ondersteunende organisaties groeien. 

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg

Daarbij staat de sector voor een structureel arbeidsmarktprobleem en dient het Integraal Zorgakkoord (IZA) uit te voeren om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Passende zorg is daarbij het uitgangspunt: “In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond (samen)leven van alle mensen in Nederland, in het besef dat daarvoor niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu en dat dit gepaard moet gaan met de laagst mogelijke impact op klimaat en milieu.”

Passende zorg is waarden gedreven (samen met de patiënt, pakket en kwaliteit), vraagt om regionaal samenwerking, versterking van de eerstelijnszorg, samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg & ggz en tenslotte gezond leven en preventie. Effectief ontwikkelen en besturen in deze netwerkomgeving is complex, maar ook uitdagend. Hoe blijf je in de complexiteit nog handelen en denken vanuit de bedoeling (cliënt), met focus de gehele persoon en de kwaliteit van leven en niet alleen de ziekte. 

Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken.

Keten en netwerk regie is een vak! Elementen van lijn en projectmanagement zijn bruikbaar, maar niet afdoende. Identiteit (missie, visie en strategie boven de partijen), stakeholder management, governance, digitalisering, financiering, innovatie en integraal leiderschap aan dit krachtenveld in het grote ecosysteem zorg in haar context, vragen nog veel meer van een regisseur als vakman/vrouw en als persoon.

Vanuit verschillende invalshoeken biedt de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg daarom inzicht, overzicht en concrete handvatten voor zorgbestuurders en (interim) zorgregisseurs om samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en te versnellen.

 • Op de frontgolf van ontwikkelingen in de zorg
 • Must voor (regionale) zorgregisseurs omdat benodigde competenties aan de orde komen
 • Intensieve en indringende leergang voor topkader zorg

Dit programma is geïnitieerd door InterExcellent Zorg (interim-management en search voor vaste functies in de zorg) en in samenwerking met Nyenrode ontwikkeld voor onder anderen: 

 • Zorgbestuurders (cure en care) met portefeuille regiosamenwerking
 • Zorgmanagement (2e echelon) met focus op regiosamenwerking
 • Management zorgverzekeraars, focus regiosamenwerking
 • Bestuurders/ management lokale overheid, focus regiosamenwerking zorg
 • (Executive) Interim-managers die opdrachten (willen gaan) uitvoeren als kwartiermaker of procesmanager binnen zorgverbanden

Bekijk hier de ervaring van Irene Barends met de leergang:


Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

Hoogleraren en experts

Job Andreoli
Assistant professor
Job Andreoli is Assistant Professor, promovendus Entrepreneurial Finance en leidt de Nyenrode Incubator in Amsterdam. Job zoekt de aansluiting tussen theorie en praktijk, betrekt de buitenwereld actief en stimuleert discussies actief in zijn colleges. Daarnaast waardeert hij de betrokkenheid van ondernemers en ondersteunt hij waar mogelijk hun marktsucces.
Jeff Gaspersz
Hoogleraar
Jeff Gaspersz is hoogleraar Innovatie. Met inzichten en ideeën helpt hij leiders bij het ontwikkelen van innovatiekracht. 'We kunnen alleen kansen zien en benutten als we innovatief zijn. Het wordt de nummer één competentie.'
Hoogleraar
Wat Désiréé van Gorp drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.
Hoogleraar
Edgar Karssing is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
Hoogleraar
Bas Kodden is hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling, coördinator van het Centrum voor Strategie, Organisatie & Leiderschap en academisch directeur van diverse leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit.
Hoogleraar
Lidewey van der Sluis is hoogleraar Organisatorisch Leiderschap en Strategisch Talent Management. Als denker en adviseur slaat ze een brug tussen theorie en praktijk. Daarbij staat de toekomst van werk centraal.
Prof. dr. Miša Džoljić MBA
Hoogleraar
Miša Džoljic studeerde geneeskunde, met een specialisatie in anesthesiologie, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij promoveerde in deze specialisatie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft ook een MBA aan Nyenrode en de Simon School of Business Administration in Rochester (NY), VS behaald.
Naomi Vervaart
Naomi Vervaart
Programma-adviseur
Naomi Vervaart is cliënt met Persoons Gebonden Budget (PGB)
Jo Vincken
Jo Vincken
Programma directeur Overheid en Zorg
Jo Vincken is opgeleid als politicoloog, combineert een ervaring van ruim 12 jaar overheidsdienst en 28 jaar bedrijfsleven. Hij is werkzaam geweest als organisatieadviseur/opleider (Rijnconsult, Zicht veranderen, Tias en Nyenrode) en als lijnverantwoordelijke directeur van bedrijven (Start, Swets & Zeitlinger).
 • Drs. Aafke Osse MCC: Organisatie- & Leiderschapsontwikkeling, Team & Executive Coaching, Verandermanagement, Programma Management Founder MaakRuimte + SisInBiz
 • Prof. dr. Paul Frissen - decaan en bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • Prof. dr. ir. Gerda van Dijk - hoogleraar Publiek Leiderschap, VU
 • Doekle Terpstra - voorzitter Commissie Anders Werken in de Zorg
 • Peter Bennemeer - toezichthouder en adviseur, voormalig bestuursvoorzitter Bernhoven
 • Dr. Arend Ardon - directeur Change Studio
 • Drs. ing. Sander Oude Luttikhuis - Capax capital partners; docent Financieel Management Nyenrode
 • Marc Wiggers – advocaat en lid van de praktijkgroep Mededinging en Overheid
 • Berend Buys Ballot - adviseur in de zorg (Free Finch)
 • Harjan van Dam - bestuurder van zorgorganisatie Dicoon
 • Pier Eringa - Voorzitter Raad van Bestuur Gelre ziekenhuizen
 • Drs. Philip Idenburg - Managing partner Be Brigth; strategieën en scenario's in de zorg
 • Marian Kaljouw - voormalig Voorzitter Raad van Bestuur
 • Petra van de Kop - Mede-eigenaar Bert Hellinger Instituut Nederland, systemisch adviseur en (team)coach

De docenten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

 

De leergang bestaat uit zes modules die zijn gericht op relevante samenwerkingsthema’s als innovatie, efficiëntie in de zorgketen en interventiemanagement. De volgende inhoudelijke invalshoeken maken onderdeel uit van het programma:

 • Trends in bekostiging van betrokken deelsectoren, financieringsstromen, mogelijkheden om te ondernemen, governance van samenwerking, arbeidsmarktproblematiek.
 • Bestuurlijk: organiseren van draagvlak en besturing, rol van toezichthouders, individuele rationaliteit van instellingen en collectieve rationaliteit van samenwerking.
 • Gemeenschappelijk dynamiek van samenwerking in ketens: regie van samenwerking, coaching van samenwerkingsteams, plaats van IT (delen van en sturen op informatie), crisis, conflict en communicatie, werken met lerende organisaties.
 • Persoonlijk: leiderschap als regisseur van samenwerking: bijvoorbeeld verschil tussen regisseren en management, het eigen persoonlijke gedragsrepertoire als regisseur en bevlogenheid, ethische dilemma’s.

Bekijk hier de ervaring van Mark Veltink met de leergang:

Modules:

 

In de modules combineer je inhoudelijke verdieping met praktische toepassing in je eigen omgeving. Jouw casus en de intervisie speelt daarbij een belangrijke rol. Je wordt gedurende de leergang geprikkeld en geïnspireerd door diverse begeleiders die je een ander perspectief op de zorg bieden. In elke module geven externe sprekers nieuwe inzichten en praktische aanwijzingen om de theorie met de praktijk van de dag te verbinden. Daarnaast ga je in groepjes in een ‘werkatelier’ aan de slag op een onderwerp naar keuze. Vaak kiezen mensen een onderwerp dat hun raakt in het dagelijks werk.

Op de slotdag presenteren de Werkateliers hun bevindingen aan elkaar genodigden en deelnemers van eerdere leergangen. En inspireren zo elkaar, collega’s en het netwerk.

 • Module 1 – Samenwerking in de zorg als ecosysteem
 • Module 2 – Innovatie & scenario’s
 • Module 3 – Mogelijk maken van de beweging
 • Module 4 – De beweging vorm geven
 • Module 5 – Verandermanagement
 • Module 6 – Storytelling, pitch & feestelijke afsluiting

Voor wie?

Je bent directeur, interim- en executive manager, adviseur of regisseur in de zorg met een sleutelpositie of je ambieert een sleutelpositie in een (regionale) samenwerkingsorganisatie, of staat aan de start van een ander (regionaal) samenwerkingsinitiatief of -netwerk. Je bent op topniveau werkzaam in bijvoorbeeld de cure, care, GGZ, huisartsenpraktijk, bij een gemeente, verzekeraar of als kwartiermaker voor samenwerking in zorg en sociaal domein.

Ook interim-managers die zich willen bekwamen in de expertise en de rol als regisseur in netwerkzorg, zijn welkom in deze leergang. Onder meer verandervaardigheid, doorvertalen naar de praktijk van huidig en toekomstig overheidsbeleid, stakeholdermanagement en het bijhouden van en sturen op de laatste ontwikkelingen en trends behoren tot je verantwoordelijkheden.

Met de leergang werk je persoonlijk en praktisch toe naar het toekomstbestendig vormgeven en/of verbeteren van samenwerkingsverbanden in jouw zorgnetwerk. Het kan verstandig zijn om samen met een andere partner uit jouw regio deel te nemen. Terwijl je elk leert heb je ook tijd om de gezamenlijke opdracht uit te werken en te verdiepen, wat zich direct vertaalt in meer impactvolle samenwerking in de regio. Na afloop kunnen deelnemers lid worden van het Nyenrode alumni netwerk en zo ook na de leergang inspiratie en voeding halen en brengen.

Data en tijden

De leergang gaat 18 januari 2024 van start en vindt fysiek plaats op Landgoed Nijenrode van Nyenrode Business Universiteit. De eerste dag van iedere module start om 09:30 en eindigt met een diner om 20:00 uur. De tweede dag van iedere module start om 09:30 en eindigt om 17:00 uur.

 • Module 1: 18 en 19 januari 2024
 • Module 2: 14 en 15 februari 2024
 • Module 3: 18 en 19 maart 2024
 • Module 4: 10 en 11 april 2024
 • Module 5: 13 en 14 mei 2024
 • Module 6: 24 en 25 juni 2024

  We hanteren een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Er wordt van je gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.


  Aanmelden via Nyenrode

  Ben je werkzaam (en heb je een dienstverband) binnen de zorg, bij een gemeente, of bijv. bij een zorgverzekeraar, etc., dan kun je je online aanmelden via onze website. Klik hiervoor op de groene button rechtsboven in het menu. Mocht je vragen hebben over je aanmelding dan helpt onze programma-coördinator je graag verder.


  Aanmelden via InterExcellent

  Zelfstandige interim-managers of consultants worden verzocht om voor hun aanmelding contact op te nemen met InterExcellent. Wij verwijzen je hiervoor graag door naar de website van InterExcellent.

   

  Persoonlijke intake

   

  Om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen, gaat een persoonlijke intake aan het programma vooraf. Hiermee brengen we jouw ontwikkeldoelen en wensen in kaart en snijden we het programma specifiek toe op de situatie van jou als deelnemer.

  Aanmelden in regionaal groepsverband wordt aanbevolen, zodat je als deelnemer het programma direct kan benutten als voertuig voor de verbetering van de eigen (regionale) samenwerking.

  Om de kwaliteit en de interactie van het programma te kunnen waarborgen, hanteren wij een minimum aantal deelnemers van 15 en een maximum aantal deelnemers van 20.

  Wat is de investering

  De investering voor de leergang Regisseren van (regionale) samenwerking in de zorg bedraagt € 10.400,- (vrij van btw).
  Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal. Wij bieden de verblijfskosten (incl. catering) voor alle modules aan tegen een pakketprijs van  € 1.800,- exclusief 9% btw.

  Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

   

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.