Prof. dr. Tineke Lambooy LL.M.

Hoogleraar
Tineke Lambooy
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Globalisering

Prof. mr. dr. Tineke Lambooy is sinds 2015 hoogleraar Ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit en daarvoor sinds 2007 onderzoeker en universitair docent bij Nyenrode. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Entrepreneurship, Governance & Stewardship.

Aan Nyenrode geeft Lambooy leiding aan het civiel-juridisch onderwijs, voornamelijk Ondernemingsrecht; Fusies en Overnames; Onderneming en Recht; Internationaal en Europees Recht; en daarnaast ook Beginselen Recht. Voorts heeft zij het vak ontwikkeld Circulair Economy and Sustainable Development voor de full-time MBA. In programma’s van Executive Education treedt zij ook op. Daarnaast begeleidt ze diverse PhD onderzoekers. Ook neemt zij geregeld zitting in een promotie- of oppositiecommissie van PhD studies die een verbinding hebben met haar onderzoeksterreinen. 

Lambooy voert (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten uit op het gebied van ondernemingsrecht, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en internationaal maatschappelijke verantwoord ondernemen (IMVO). Ze onderzoekt de vraag hoe het (ondernemings)recht kan helpen bij het creëren van systeemverandering gericht op implementatie van maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen door bedrijven.

Nieuwe rechtsvormen en innovatieve businessmodellen voor maatschappelijke ondernemingen (social enterprises) vallen eveneens binnen haar interessegebied. Verder besteedt zij aandacht aan het onderwerp stakeholderparticipatie in strategie en beleid, multi-stakeholderprocessen en private regulering (keurmerken, labels, codes en zelfregulering), alsook aan conflictoplossing betreffende conflicten tussen bedrijven en hun stakeholders over MVO-thema’s.

Thema’s die vaak naar voren komen in haar onderzoeksprojecten zijn: corporate governance en strategie; internationale toeleveringsketens; niet-financiële rapportage door bedrijven (Environmental, Social and Governance; ESG) en integrated reporting, alsook transparantie op productniveau (product life cycle analysis); kapitaalmarkten (duurzaamheidsdoelstellingen op portfolioniveau en methodieken); circulaire economie; Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties; het Earth Charter; mensenrechten; arbeidsrechten; corruptiepreventie; klimaatverandering; biodiversiteit en ecosystemen (natuurlijk kapitaal).

In haar onderzoek richt Lambooy zich veelal op de interactie tussen het bedrijfsleven, beleidsmakers en wetgevers, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden. Naast juridisch onderzoek, doet zij ook kwalitatief empirisch onderzoek. Geregeld zijn dit soort onderzoeken multidisciplinair van aard, waaraan zij met Nyenrode collega’s uit andere disciplines samenwerkt. Daarnaast werkt zij ook veelvuldig met academici van andere universiteiten (uit binnen- en buitenland, zowel uit Westerse als niet-Westerse landen) en beleidsonderzoekers van onderzoeksbureaus. In kwalitatieve studies betrekt zij vaak vertegenwoordigers van diverse stakeholdergroepen (bedrijf, NGOs, overheid, financiers, consumenten, consultants en academische experts). 

Meest relevante publicaties