Een bedreiging voor financiële stabiliteit: risico’s in de kapitaalmarkt

Impactcase van de maand: ‘Contributing to global financial stability. Dedicated research on risks in the capital market.’

31 mei 2023
Onderzoek

De wereld is gebaat bij financiële stabiliteit. Vivian van Breemen, PhD student aan Nyenrode Business Universiteit en Supervisor bij de Europese Centrale Bank[1] en Dennis Vink, Professor of Finance & Investment aan Nyenrode Business Universiteit, stelden een internationaal onderzoeksteam van experts samen dat zich richt op het analyseren van systeemrisico’s in de kapitaalmarkt. En met succes: het onderzoek werpt licht op tal van nieuwe risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit.

Systeemrisico’s zijn risico’s die het financiële stelsel als geheel bedreigen, waardoor de economie uiteindelijke forse schade kan oplopen. In de kapitaalmarkt vormen zij een mogelijke bedreiging voor de internationale financiële stabiliteit. “Het doel van ons onderzoek was om deze risico’s te belichten en vervolgens concrete aanbevelingen te geven aan beleggers, wetgevende instanties en andere partijen in de kapitaalmarkt ”, legt Van Breemen uit. “Met deze nieuwe inzichten kunnen zij bijvoorbeeld de effectiviteit van hun risicomodellen, regelgeving en toezicht verbeteren.”

Internationaal onderzoeksteam

Binnen het onderzoek werd samengewerkt met experts uit Amerika, Duitsland en Nederland. Het internationale onderzoeksteam bestond uit vooraanstaande onderzoekers van EDHEC Business School, de Europese Centrale Bank (ECB) en Nyenrode Business Universiteit. Samen deden zij onderzoek naar de Europese en Amerikaanse obligatiemarkt in de periode 1995 tot 2021. “We richtten ons op deze regio's en tijdspanne, omdat ze een groot deel van de wereldmarkt vertegenwoordigen en grotendeels werden beïnvloed door de financiële crisis van 2008”, legt Vink uit. “Dit was voor ons een unieke setting om de impact van de crisis op deze markt te onderzoeken en de invloed van nieuwe internationale wet- en regelgeving na de crisis.”

Risico’s van een kredietbeoordeling

In het onderzoek is gekeken naar de kredietbeoordelingen van financiële producten, zoals obligaties. Een kredietbeoordeling is een onafhankelijke beoordeling van de kredietwaardigheid van een financieel product. Deze wordt uitgegeven door een kredietbeoordelaar, zoals Moody’s en Standards & Poor’s. De resultaten van het onderzoek leggen tal van voorheen onbekende risico’s bloot. Zo blijken de kredietbeoordelingen niet altijd een accuraat of volledig beeld te geven van de kredietrisico’s in een financieel product. Dit kan risico's met zich meebrengen voor beleggers, toezichthouders en andere marktdeelnemers die vertrouwen op de mening van kredietbeoordelaars. “Wij laten zien waar deze risico’s door worden veroorzaakt, zoals de concurrentie tussen kredietbeoordelaars, suboptimale wettelijke kaders en de manier waarop de markt is ingericht,” legt Vink uit. “Wij raden aan dat men verder kijkt dan de kredietbeoordeling in het bepalen van de waarde van een financieel product en geven in ons onderzoek concrete suggesties hoe je dit kunt doen.”

Breed publiek met concrete impact

De resultaten van het onderzoek zijn internationaal wijdverspreid. Zo heeft het onderzoeksteam aan tafel gezeten met toezichthouders, academici, kredietbeoordelaars en wetgevende instanties. “Dit hielp niet alleen ons eigen onderzoek verder, we konden onze inzichten op deze manier ook snel en effectief verspreiden”, vertelt Van Breemen. “Bovendien namen regelgevende instanties proactief contact met ons op om te bespreken wat de implicaties zijn van onze onderzoeksresultaten voor mogelijke toekomstige regelgeving.” Ook is het onderzoek meerdere malen wereldwijd gepresenteerd op beroemde conferenties en gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en in de Working Paper Series van centrale banken.        


[1] Disclaimer: De geuite meningen zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Centrale Bank.

 

Een impact case omvat een portfolio van onderzoek rondom een centraal thema, met een focus op het bereik en de impact van dat onderzoek. De impact cases zijn goed leesbaar voor een breed publiek, tonen aan hoe Nyenrode de verbinding met de praktijk versterkt en hoe faculteitsleden praktische oplossingen vinden voor relevante en actuele uitdagingen in de praktijk.

De impact cases zijn ingedeeld in de categorieën Leadership, Entrepreneurship, Stewardship en Educational Innovation.

Alle cases vind je hier.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.