Strategisch uitbesteden in de pensioensector

Breukelen
19 september 2023
6 dagen
Nederlands
€ 8.000 (vrij van btw)

Tijdens het programma Strategisch uitbesteden in de pensioensector plaatsen we uitbesteding in de context van de transitie die momenteel in de pensioensector speelt.

We richten ons daarbij op de kenmerken van een modern, toekomst-bestendig uitbestedingsbeleid en de daarbij horende processen, gegeven de veranderende eisen die er aan een pensioenorganisatie en haar uitbestede relaties, dan wel strategische partners, gesteld worden.

  • Actueel en opgezet in de context van de transitie in de pensioensector
  • Theorie gekoppeld aan de praktijk. Colleges van experts uit het bedrijfsleven, de pensioensector én de academische wereld
  • Van strategie tot uitvoering

  Waarom aandacht voor uitbesteden?

  Leveranciers van pensioendiensten, besteden ongeacht de aard van het pensioenproduct en de regelingen, een groot deel van hun activiteiten uit om zich te richten op de kernactiviteiten.

  De eisen die aan deze pensioenorganisaties en hun uitbestede relaties gesteld worden zijn continu aan verandering onderhevig.

  Zo heeft de Wet Toekomst Pensioenen onder andere als gevolg dat keuzes over het gewenste pensioenproduct en de daaraan verbonden risico´s meer bij de eindklant komen te liggen. Dit heeft consequenties voor de aard van de dienstverlening en de communicatie met de eindklant.

  Het lijkt erop dat eindklanten steeds meer eigen voorkeuren hebben, die sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

  Organisatiemodellen zullen in de hele keten van activiteiten aangepast moeten worden om op een klantgerichte manier in te spelen op deze veranderingen. Dit heeft gevolgen voor de verdienmodellen.

  Ook worden nieuwe  technologieën om de uitvoering en dienstverlening richting de pensioenklanten efficiënter te maken steeds belangrijker.

  In de praktijk hebben we de afgelopen jaren in de Pensioensector een toename gezien van controlemaatregelen, rapportages en behoefte aan onafhankelijke toetsing. Afspraken met uitbestede relaties worden vastgelegd in overeenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s) met Key Performance Indicators (KPI’) en voor het vermogensbeheer in mandaten. De vraagt rijst of dit alles de toekomstbestendigheid van de uitbestede relaties ten goede komt. De ervaring leert dat de balans tussen vertrouwen en regels een belangrijke voorwaarde voor succesvol samenwerken is.

  Het aantal aanbieders van pensioendiensten (van administratie, communicatie tot en met vermogensbeheer) varieert en kent meer of minder concurrentie afhankelijk van de aard van de activiteit.

  De inkoopkracht aan de vraagkant is de afgelopen jaren toegenomen en partijen hebben sterk op kosten gestuurd, ten einde het pensioenproduct betaalbaar te houden voor de deelnemers. De uitdagingen, werkdruk en eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienstverlening zijn daarentegen toegenomen. Dit heeft geleid tot een hogere druk op de marges van de aanbieders en de noodzaak om processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

  Versterkt en geborgd vanuit de sectorale karakter van SPO, de opleider in de pensioensector

  Sinds september 2022 is SPO (Stichting Pensioen Opleidingen) onderdeel van Nyenrode Business Universiteit. Daarmee ontstaat er kwalitatief pensioenonderwijs op academisch niveau met een sectoraal hart en karakter. Dat biedt ruime mogelijkheden tot jouw ontwikkeling op het gebied van pensioeninhoud met het perspectief van verantwoordelijk leiderschap. Zo borgen we dat onze deelnemers vakkennis en leiderschapskwaliteiten ontwikkelen.

  Wat levert het je op?

  Je krijgt praktisch inzicht welke trends en ontwikkelingen in Strategisch Uitbesteden van invloed zijn op je pensioenorganisatie. De focus ligt daarbij op het inregelen van moderne en toekomstbestendige uitbestedingsrelaties.

  • Wat ga je wel en wat niet uitbesteden en waarom? “Make, buy or partner?”
  • Hoe zorg je ervoor dat de organisatie de gewenste kwaliteit biedt die leidt tot tevreden klanten (en stakeholders) en vul je rollen, taken en verantwoordelijkheden in van strategie tot uitvoering?
  • Hoe richt je een moderne uitbestedingsfunctie in?
  • Hoe zorg je dat de uitbestede relaties de juiste prikkels hebben om het beste te doen voor de eindklant en andere stakeholders?
  • Hoe ga je om met integriteitsvraagstukken, verkeerde prikkels in de beloning en dillema’s?
  • Hoe voorkom je dat het uitbestedingscontract een tikkende tijdsbom is? Hoe ga je om met (ethische) dilemma’s?
  • Hoe ga je om me digitalisering en robotisering in uitbestedingsvraagstukken?
  • Hoe ziet de Governance rondom uitbesteden eruit en welke toetsings- en rapportagemechanismes kun je gebruiken?
  • Hoe creëer je een cultuur van klantgedreven innovatie en co-creatie met uw leveranciers?
  • Hoe koppel je de verbetercirkel met een cultuur van co-creatie met uw partners en toeleveranciers, die continu inspeelt op een veranderende omgeving, aan de planning en control cyclus?
  • Hoe voer je het evaluatiegesprek? En krijg je de onderstroom boven water?
  • (Door-)ontwikkelen van een visie op uitbesteden in de context van een in transitie verkerend pensioenstelsel.

  Diploma

  Na het afronden van het programma Strategisch uitbesteden in de pensioensector en het succesvol voltooien van de opdrachten ontvang je een SPEN-gecertificeerd diploma op niveau B+.

  Van wie krijg je college?

   

  In het programma Strategisch uitbesteden in de pensioensector geven inspirerende docenten uit de wetenschap en praktijk hun visie en doceren vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

  Programmamanager en moderator gedurende het gehele programma is Paul Boerboom. Paul is een ervaringsdeskundige die zich zowel in binnen- als buitenland bezighoudt met vraagstukken rondom Strategisch Uitbesteden en Partneren voor Pensioenfondsen en de Governance die daarbij hoort.

  Paul bewaakt het bereiken van de gemeenschappelijk en individuele leerdoelen. Hij daagt de docenten uit om theorie, praktijk en actualiteit bijeen te brengen en stimuleert u het maximale uit uw deelname te halen.

  Behalve een aantal toonaangevende professionals uit de pensioensector werken mee aan het programma:

  Prof. Dr. Désirée van Gorp , Hoogleraar Innovatie en Digitalisatie
  Prof. Dr. Edgar Karssing, Hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement

  Hoogleraar
  Edgar is een visionair leider op het gebied van beroepsethiek en integriteit. Hij bespreekt thema's als morele moed, omgaan met dilemma's, vertrouwen, fiscale ethiek en de ethiek van data.
  Hoogleraar
  Wat Désiréé drijft, is een combinatie van onderwijs, onderzoek, het werken met bedrijven en de interactie met studenten. Haar missie: een bijdrage leveren aan de vorming van verantwoordelijke leiders.
  De sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

  Wat ga je doen?

  Er zijn zes plenaire bijeenkomsten op Nyenrode. De eerste twee en laatste twee modules vinden plaats op opeenvolgende dagen.

  Het programma staat in het teken van ervaringsgericht leren. We werken in teamverband aan de hand van casuïstiek met praktijkvoorbeelden; die inspelen op de actualiteit en u een optimale leermogelijkheid bieden. Je maakt zo tevens kennis met ‘’best practices’ en hoe andere pensioenorganisaties zaken hebben ingericht. De uitwerking wordt begeleid door experts op dat vakgebied.

  Thema’s

  Gedurende het programma doorlopen we in eerste instantie twee ketens: Pensioenbeheer (incl. deelnemerscommunicatie) en Vermogensbeheer. Vervolgens staan we stil bij een geïntegreerde keten die een pensioenproduct levert aan de eindklant en inspeelt op de Wet Toekomst Pensioenen. Daarnaast geven we aandacht aan de uitbesteding aan diverse adviseurs die aan het fonds dan wel instelling verbonden zijn.

  De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Mythes over uitbesteding
  • Het uitbestedingsproces in vogelvlucht
  • Uitbestedingsbeleid opstellen
  • Toezicht op uitbesteden en Governance
  • Het inrichten van een moderne uitbestedingsfunctie
  • De impact van Technologie en Digitalisering
  • Een Juridisch perspectief op uitbesteden
  • Integriteitsvraagstukken en dillema’s in uitbesteden
  • Inspelen op veranderingen en innovatie
  • De culturele fit
  • Uitbesteden van (fiduciair) Vermogensbeheer
  • Uitbesteden van Pensioenbeheer, -administratie en communicatie
  • Uitbesteden van het leveren van een integraal pensioenproduct
  • (Door-)ontwikkelen van een visie op uitbesteden in de context van een in transitie verkerend pensioenstelsel.

  De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

   

  Voor wie?

  Het programma nodigt uit tot diversiteit en staat daarom open voor deelnemers met verschillende achtergronden en vakgebieden. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsbestuurders, commissieleden of medewerkers van bestuursbureaus zijn, dan wel medewerkers van leveranciers als adviseurs, custodians, fiduciair beheerders en pensioenuitvoerders .

  Wel vinden wij het belangrijk dat je betrokken bent bij uitbestedingsprocessen.

  Data
                                                                                                                               

  Module Datum Tijd
  Module 1  19 september 2023     09.00 – 20.00
  Module 2  20 september 202309.00 – 17.00
  Module 3   10 oktober 202309.00 – 20.00
  Module 4   31 oktober 202309.00 – 20.00
  Module 5 21 november 202309.00 – 20.30
  Module 6   22 november 202309.00 – 17.00

   

   Meld je aan

   Aanmelden voor het programma Uitbesteden in de Pensioensector doe je via de groene aanmeldbutton.

   Heb je nog andere vragen? Onze programma coördinator beantwoordt deze graag.

   Wat zijn de kosten?

   De investering voor het programma bedraagt €8.000,- (vrij van btw). Dit is inclusief alle literatuur, syllabi, coaching/begeleiding en accommodatiekosten, zoals de twee overnachtingen, catering en dergelijke.

   Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

   *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.