Transparantie over ESG: vertel een eerlijk verhaal over duurzaamheid

20 december 2022
Onderzoek

Grote maatschappelijke vraagstukken hebben ook op het bedrijfsleven een steeds grotere impact. Ze vereisen steeds meer betrokkenheid van ondernemingen. Remko Renes (lid van het Nyenrode Corporate Governance Instituut) en Auke de Bos (verbonden aan EUR en EY) gaan in op Environmental, Social en Governance (ESG) factoren. Ze staan stil bij de betekenis en het belang van ESG en de invloed van de aandacht en transparantie van dit onderwerp op organisaties en bestuurders, de rol van toezichthouders en de rol van accountantscontrole. Op basis hiervan geven zij enkele aanbevelingen voor bestuurders, commissarissen, adviseurs en accountants.

Langetermijnwaardecreatie

Onder de noemer langetermijnwaardecreatie beschrijven Renes en De Bos een aantal relevante ontwikkelingen die invloed hebben op de eisen aan en inrichting van de verslaggeving door ondernemingen in de nabije toekomst. Zo heeft de United Nations in 2015 17 Sustainable Development Goals (SDGs) gedefinieerd. Deze doelen voor duurzame ontwikkeling zijn erop gericht een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Ook neemt de maatschappelijke aandacht voor sociale onderwerpen toe en wordt er binnen Europa enorm gefocust op het milieu. Kijk bijvoorbeeld naar de zogenaamde Green Deal, in 2019 door de Europese Commissie gelanceerd, om de Europese Unie (UN) om te vormen tot een eerlijke, gezonde, duurzame en welvarende samenleving en om de manier waarop we omgaan met de natuur te verbeteren.

Duidelijk is dat de ontwikkelingen van langetermijnwaardecreatie nationaal en internationaal zeer snel gaan, dat er diverse regels op organisaties afkomen die meer transparantie gaan afdwingen om zo het onderwerp bovenaan de bestuursagenda te krijgen.

Meer transparantie over ESG

Tot voor kort zagen de vereisten op het gebied van ESG er overzichtelijk uit. Een grote verandering komt voort uit de in 2021 gepubliceerde Corporate Substainability Reporting Directive. Deze EU Richtlijn schrijft voor dat grote ondernemingen moeten gaan rapporteren over ESG en dat accountants daarbij assurance dienen af te geven. Inmiddels heeft de EU de eerste concrete voorstellen gedaan voor gedetailleerde verslaggevingsregels, de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards. De invoering van deze standaarden zal een grote verandering betekenen en is een belangrijke volgende stap in de kwaliteit en inhoud van corporate reporting en de daarin opgenomen ESG-aspecten.

De laatste inzichten zijn dat deze standaarden gaan gelden voor grote beursondernemingen vanaf 2024 en in het jaar erna voor de overige grote ondernemingen. Ook MKB-ondernemingen zullen hiermee te maken krijgen, aangezien de eisen voor grote ondernemingen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat naar verwachting ook voor hen de norm zullen worden.

Inspelen op duurzaamheid door bestuurders, commissarissen, adviseurs en accountants

Omdat de ontwikkelingen snel gaan, mede door de grote druk die vanuit de Europese Commissie wordt uitgeoefend, is snelheid van handelen geboden voor bestuurders, commissarissen, adviseurs en accountants. Hoewel er nog geen definitieve en eenduidige standaarden zijn, dienen alle betrokkenen nu in goede dialoog vorm en inhoud te geven aan het opnieuw inrichten van de corporate reporting, aangezien nieuwe standaarden snel definitief zullen worden.

Duidelijk is dat in de toekomst het verhaal achter de cijfers voorop zal staan. Wat heb je aan goede winstcijfers als deze niet gericht zijn op lange termijn en ESG-factoren in beschouwing nemen. Gezamenlijk kunnen bestuurders, commissarissen, adviseurs accountants het moreel kompas zo nodig herijken.

Lees het volledige artikel hier.

KPMG en Nyenrode hebben het ESG Innovation Institute in het leven geroepen om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Het maakt de nieuwste ESG-kennis, vaardigheden en eco-systeem toegankelijk voor iedereen die de route naar duurzaamheid professioneel en weloverwogen wil versnellen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.