Hoe Business Schools hun kracht moeten gebruiken om te zorgen voor veranderingen

We moeten een kracht ten goede zijn en studenten ondersteunen om effectievere wereldburgers te zijn.

19 september 2022
Opinie

Business Schools moeten een kracht ten goede zijn en studenten ondersteunen om effectievere wereldburgers te worden, schrijft Barbara Majoor, Vice-Rector Magnificus van de Nyenrode Business Universiteit

Vaak onderschatten we hoeveel kracht we hebben om een verschil te kunnen maken. Als organisatie, politiek orgaan, bedrijf of Business School, als individu of als onderdeel van een groep, zijn we allemaal in staat om op de een of andere manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld. Hoewel we wel kunnen begrijpen wat we kunnen bereiken, is het iets anders om deze kennis in daden om te zetten. Business Schools hebben de capaciteit om mensen op te leiden, te informeren, om kennis in goede handen te geven, maar ook om zelf leider te zijn bij veranderingen. Er zit veel potentieel in de mogelijkheid deze kracht te benutten. 

Ik ben Vice-Rector Magnificus aan de Nyenrode Business Universiteit in Nederland, ervan overtuigd dat de Business School een kracht ten goede is - niet alleen door te praten, maar ook door te laten zien hoe je de daad bij het woord voegt. Het belangrijkste agendapunt op alle scholen zou de noodzaak en de bereidheid moeten zijn tot aanpassing aan de huidige omgeving en de leerlingen te ondersteunen om effectievere wereldburgers te worden. Iedereen moet voortdurend blijven leren en zich blijven ontwikkelen om van belang te blijven. 

Op de Nyenrode Business Universiteit hebben we ons onderwijs aangepast om dit idee van constante verandering en levenslang leren te integreren - interdisciplinair leren, waarbij studenten bij eenzelfde onderwerp meerdere perspectieven krijgen aangeboden. Dit vraagt om de ontwikkeling van zowel de rationele kant van mensen als hun creatieve, intuïtieve, emotionele kant. Het gaat niet alleen om zaken doen of een toolkit hebben om veel geld of winst te genereren, maar om studenten een zinvol doel te geven; een manier om deze toolkit te gebruiken om de wereld ten goede te veranderen.

Voldoen aan de behoeften van studenten

Bij de Nyenrode Business Universiteit zijn er verschillende mogelijkheden om aan de behoeften van studenten te voldoen, deze liggen aan de basis liggen van elke cursus en elk programma. Het begint met een voortdurende dialoog met belanghebbenden om te begrijpen wat er in de buitenwereld gebeurt en welke kwesties in de praktijk spelen. 

Het is belangrijk om deze kwesties in de klas samen te brengen, ze te bespreken en de gevolgen voor de samenleving te begrijpen. Wij pleiten ervoor onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen voor de samenleving en om oplossingen te zoeken. Zo brengen wij bijvoorbeeld onze onderzoek output samen in impact cases, waarin de impact van ons onderzoek op de samenleving wordt beschreven.

De wereldwijde verschuiving naar duurzaamheidsgerichte Business Schools heeft gevolgen op zowel lange als korte termijn. We bevinden ons momenteel in de vierde industriële revolutie, met ontwrichtende technologieën en toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, big data, Internet of Things, virtual reality, quantumcomputing en Blockchain. 

Deze vierde industriële revolutie wordt gekenmerkt door het vervagen van de fysieke, digitale en biologische wereld. We beseffen ook hoe we fysiek met elkaar verbonden zijn, en ons sociale bewustzijn groeit. Internationaal groeit het besef van duurzaamheid, diversiteit, inclusie, humanisering en zingeving. Dit alles brengt grote veranderingen met zich mee voor studenten en deelnemers, bedrijven en onderwijsinstellingen.

In feite zijn er vijf grote trends die een impact hebben op de samenleving. Wij hebben ervoor gezorgd dat zij daarom ook de leidende principes zijn in de strategie van Nyenrode. Dit zijn ze: 

  • Een duurzame samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen. 
  • Elke organisatie wordt veranderd door technologie.
  • Exponentiële verandering vereist voortdurende aanpassing van mensen en organisaties. 
  • Ecosystemen zijn de hoeksteen van toekomstige groei. 
  • Organisaties worden meer mensgericht.

Toch is de toekomst van onderwijs en leren praktisch, experimenteel, gepersonaliseerd, continu en levenslang, zodat het steeds moeilijker wordt te voorspellen welke kennis en competenties in de toekomst nodig zullen zijn. Iedereen moet voortdurend blijven leren en zich blijven ontwikkelen om van belang te blijven. 

Zoals ik al zei, hebben wij ook ons onderwijs aangepast om dit idee van voortdurende verandering te integreren - interdisciplinair leren, waarbij leerlingen meerdere perspectieven bij hetzelfde onderwerp krijgen aangeboden. Dit vraagt ook om de ontwikkeling van zowel de rationele als de creatieve, intuïtieve, emotionele kant van mensen.

Barbara MajoorTransformatief onderwijs

Onze strategie is transformatief onderwijs: de transformatie van mensen, organisaties en de samenleving. De volledige impact van milieu-, sociale en bestuursthema's (ESG) op de samenleving is niet bekend. Onbekende risico's kun je niet beheersen; je moet ze herkennen voordat je ermee aan de slag kunt. 

Deze thema's vertonen complexe patronen waarin nauwelijks enige structuur kan worden aangebracht. Dit vereist een open geest, zelfkennis, wijsheid en nieuwsgierigheid. 

Met onderzoek en onderwijs willen wij een bijdrage leveren om deze ingewikkelde maatschappelijke uitdaging te leren begrijpen en te helpen bij het vinden van een oplossing. Creatieve denkers en praktische probleemoplossers zijn ook de sleutel tot het vinden van een onderwijsoplossing.

Er zijn veel verschillende praktische stappen die scholen kunnen nemen om deze kernpunten in hun programma's op te nemen. Bijvoorbeeld door groene onderwerpen in de curricula op te nemen of samen te werken met duurzame en ethische werkgevers. Voor Nyenrode nam dit de vorm aan van het omarmen van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties in haar strategie van 2020-2024. 

Wij richten ons in de eerste plaats op VN SDG 8: “Fatsoenlijk werk en economische groei.” Inclusieve en duurzame economische groei kan vooruitgang stimuleren en de middelen genereren om verdere duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken. De pandemie heeft geleid tot het verlies van meer dan 255 miljoen voltijdse banen. 

Hoewel economisch herstel bezig is, zal het verscheidene jaren duren om niet alleen de economie, maar ook de samenleving als geheel weer volledig op te bouwen. Daarnaast heeft deze SDG subdoelen die betrekking hebben op arbeidsrechten, inclusie en gelijkheid op het werk, en toegang tot financiële diensten. 

De Nyenrode Business Universiteit streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn, met diverse perspectieven en achtergronden. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij dit doel met onze gemeenschap nastreven, in de hoop dat het een sneeuwbaleffect kan creëren voor andere scholen of bedrijven. 

Een praktische stap die wij zetten is het integreren van de SDG in onderwijs en gericht impactonderzoek, waardoor wij tegelijkertijd onze maatschappelijke impact kunnen versterken. Onze waardevolle interne kennis wordt actief gedeeld, om de resultaten van het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verbeteren. Door leiderschap te tonen en initiatief te nemen op organisatorisch, team- en individueel niveau werken wij aan een duurzame toekomst. Dit doel sluit aan bij onze doelstelling (de samenleving dienen door verantwoordelijke leiders te vormen), onze oorsprong en onze strategische focus, en wordt geschraagd door onze kernwaarden: leiderschap, ondernemerschap en rentmeesterschap.

Hiermee stimuleert studeren aan de Nyenrode Business Universiteit kritisch denken dat zich richt op hoe om te gaan met huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Wij helpen zelfs praktische oplossingen te ontwikkelen door kenniscentra op te bouwen met zakelijke partners en samen uitdagingen op te lossen. Andere voorbeelden van het werk van Nyenrode Business Universiteit rond de duurzaamheidsagenda, hebben betrekking op SDG 17, waarbij het gaat om 'het versterken van de uitvoeringsmiddelen en het revitaliseren van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling'. 

Tegenwoordig gaat het dienen van de samenleving verder dan organisatorische en nationale grenzen. Het vereist samenwerking met partners in ecosystemen. Wij streven ernaar een hub te zijn waar mensen en organisaties nieuwe verbindingen aangaan en samen sociale impact creëren. 

Duurzaamheid in onze manier van werken

We kunnen duurzaamheid in onze manier van werken niet langer negeren. Dit betekent dat wij onderzoek, tijd en geld investeren in onze duurzame toekomst. Dit is in praktijk gebracht in onze facilitaire diensten en in de manier waarop wij ons landgoed onderhouden. Wij zijn uitgeroepen tot een van de top 10 meest verbazingwekkende Business School campussen in de wereld. Wij zijn gelegen op een rustige locatie tussen de rivier de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. Onderdeel is 13e-eeuws kasteel en de omgeving is prachtige met veel wild en bossen. Op onze campus leven veel dieren. 

De volgende stap op onze lijst is dus nadenken over hoe we de natuurlijke omgeving van ons landgoed in onze gebouwen kunnen integreren. Het gaat veel verder dan het beschikbaar maken van instrumenten of kennis om de wereld groener te maken. We willen dat dit ook op onze campus tot uiting komt.

Business Schools bevinden zich vaak in de unieke positie dat de meeste van hun studenten in het bedrijfsleven werken of daar een nauwe band mee hebben. De verbinding van de studenten met de bedrijfspraktijk staat centraal in hun onderwijsfilosofie. Studenten brengen kwesties uit hun dagelijkse werkrealiteit mee naar de klas, en krijgen instrumenten en een mentaliteit aangeboden waarmee zij als verantwoordelijke leiders een verschil kunnen maken.

Met name de ESG-uitdagingen vragen ook om een aanpak die gebaseerd is op een geïntegreerde verantwoordelijkheidsketen. Alle partijen moeten samenwerken om deze kwesties op te lossen. De keten is zowel productie als consumptie. Het begint met inzicht in de kennis en het bewustzijn van de problemen bij alle partijen in de keten. 

Het is van groot belang deze partijen in de klas bijeen te brengen om deze kwesties te bespreken en de gevolgen voor de samenleving te begrijpen. Wij pleiten ervoor onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen voor de samenleving en om oplossingen te zoeken. Zo brengen wij bijvoorbeeld onze onderzoeks-output samen in impact cases, waarin de impact van ons onderzoek op de samenleving wordt beschreven.

De uitdaging voor toekomstige leiders is om te voorkomen dat belangen geïsoleerd worden bekeken, en om de toegenomen complexiteit op een evenwichtige en geïnformeerde manier aan te pakken. Onderwijs moet erop gericht zijn de verschillende perspectieven en belangen van verschillende belanghebbenden samen te brengen in een leeromgeving. Dit vereist menselijke vaardigheden zoals logica en emotionele intelligentie, creativiteit en intuïtie. 

Toekomstige leiders sociaal geëngageerd

Bij de Nyenrode Business Universiteit richten we ons op de waarden van leiderschap, ondernemerschap en rentmeesterschap waarmee toekomstige leiders gecreëerd worden die maatschappelijk betrokken zijn en sociale en inclusieve initiatieven ondernemen. Zij gaan zo duurzaam mogelijk met de samenleving en het milieu om teneinde bij te dragen aan een circulaire economie. Naar mijn mening moeten alle Business Schools zich richten op het helpen bouwen aan een betere toekomst.

Kortom, de wereld gaat tegenwoordig razendsnel en het kan een uitdaging zijn om gelijke tred te houden met veranderende omgevingen, nieuwe uitdagingen en alle onzekerheid die hoort bij onbekend terrein. Maar als we onze lens een beetje verschuiven - en geen obstakels maar kansen zien - hebben we een kans om verandering te brengen. 

Ons standpunt bij de Nyenrode Business Universiteit is dat de huidige uitdagingen van duurzaamheid en klimaatverandering een kans zijn om met nieuwe, innovatieve oplossingen te komen; dingen die nog niet eerder zijn geprobeerd, dingen die 'outside the box' zijn. 

Het is een kans om bedrijven en ondernemingen een nieuw doel te geven, om hun initiatieven zinvol en doordacht te maken, en wat ze willen dat de resultaten ervan zijn. 

De snelle digitalisering biedt ons nieuwe instrumenten en manieren om te leren en moet worden bevorderd in plaats van vermeden. Dit is zeker een perspectief dat wij bij de Nyenrode Business Universiteit ondersteunen en aanmoedigen - en dat wij bij alle Business Schools bepleiten. 

Als individu hebben we natuurlijk allemaal het vermogen om veranderingen teweeg te brengen, maar gezamenlijk hebben Business Schools het vermogen om toekomstige generaties van leiders te beïnvloeden - en zelf leiding te geven.

Prof. dr. Barbara Majoor hoogleraar en Vice-Rector Magnificus aan Nyenrode Business Universiteit. Zij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. 

Dit artikel is al eerder verschenen op de website van de Business Graduates Association.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.