Over het fonds

Stichting Nyenrode Fonds is het universiteitsfonds van Nyenrode Business Universiteit. De stichting opereert als een zelfstandige ANBI-organisatie en handelt  volledig autonoom van Nyenrode Business Universiteit en Stichting Nyenrode, de eigenaar van het landgoed. Wel komen alle bestedingen ten goede aan Stichting Nyenrode of Nyenrode Business Universiteit door het financieren van projecten ten gunste van studenten, de onderwijsfaciliteiten en het erfgoed.

Om dit mogelijk te maken zijn er vanuit Nyenrode Business Universiteit (NBU) capaciteit en financiële middelen beschikbaar gesteld voor de functies van de directeur en de fondsenwerver. Het bestuur van Stichting Nyenrode Fonds bestaat overwegend uit alumni en doet dit onbezoldigd. Zij ontvangen momenteel geen enkele onkostenvergoeding. Dit betekent dat alle geoormerkte donaties voor 100% terecht komen bij het project. 

Missie

Onze missie is om te investeren in het verledenheden en de toekomst van de universiteit. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in stand houden van het Nijenrode-verleden, zoals de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het fonds in de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt Stichting Nyenrode Fonds bij aan de toekomst door studiebeurzen mogelijk te maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te studeren.

ANBI-status

Donateurs van Stichting Nyenrode Fonds profiteren van belastingvoordeel. De stichting is namelijk een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI-organisatie zijn wij verplicht een jaarrekening te publiceren. De eis is dat men minimaal de balans, staat van baten en lasten en de toelichting publiceert. Wij hebben ervoor gekozen om, naast de presentatie van de cijfers, additionele informatie te verstrekken. In onze verantwoording gaan we in op de doelen die zijn gesteld en de behaalde resultaten. Daarin geven we inzicht in de bestedingen en blikken we vooruit.

Contact

Anouk Reitsma

Anouk Reitsma

Nyenrode Development Office

Algemene informatie

Stichting Nyenrode Fonds

ABN AMRO Mees Pierson
Inst. & Char. Algemeen 
Postbus 283
1000 EA Amsterdam 

IBAN: NL11 ABNA 0567 0116 31 
BIC: ABNA NL 2A